(re)STARTUP GARDEN v Bratislave

Pohľad od vstupu do areálu, 2014

Pohľad od vstupu do areálu, 2014

Akú tvár by mal mať kvalitný mestský verejný priestor v 21. storočí? Ako premietnuť do návrhu silný príbeh, ktorý sa tu začal výstavbou velodrómu v polovici minulého storočia? Aký priestor by reflektoval pestrosť obyvateľov a návštevníkov?

 

Bratislava, Slovensko, 2014

Autori: Martin Boleš, Erika Bányayová
Spolupráca: Tomáš Haviar, Aleš Berec

ODMENA

LINKY:

Miestny úrad Bratislava – Nove Mesto

Silná identita bývalého cykloštadióna sa nedávnou asanáciou nestratila. Príroda sa návrhu svahov starej velodráhy zhostila a nečakala na ruku človeka. Buriny, trávy a malé stromčeky zarástli po obvode celého areálu. Náš návrh počíta s ponechaním týchto svahov ďalšiemu prírodnému vývoju. Po silnom zásahu človeka dokázala príroda v centre mesta namaľovať úžasnú spleť farieb a povrchov. Túto identitu by sme chceli na území ponechať ako udržateľný princíp novej tvorby. Svahy velodromu sme ohraničili zo strany od mesta mestskou formou parku so štrkovým povrchom. Táto časť slúži ako nástup do nižšie položeného parku. Všetci si tu nájdu aktivity spojené s mestským životom (kaviareň, detské ihrisko, petanque, stolný tenis, gril…) ale aj experimentálne aktivity ako je malá mestská farma s úľmi, krátka alej spájajúca priestor s NTC ale aj zdieľaný priestor medzi areálom a kúpaliskom. Zospodu je svah ohraničený viacúčelovým chodníkom, ktorý by mal spájať športové a rekreačné aktivity dookola areálu. V rámci tohto chodníka sú vysadené platanovité stromy so širokou korunou, pod ktorou je možné oddýchnuť si na lavičke a len tak pozorovať ostatných naokolo. Centrum parku tvorí záhrada a viacúčelový voľný priestor. Hlavným prvkom priestoru je dažďová záhrada s dažďovým pavilónom, kde človek môže uniknúť pred stresom veľkomesta, „reštarnúť sa.“ Sledovanie dažďových kvapiek, padajúcich na plechové plochy, vydávajúce rôzne zvuky sa stane vyhľadávanou atrakciou v meste. Voľný priestor je pripravený pohltiť rôzne neurčené aktivity a formy rekreácie.

Opustený a nevyužívaný areál, ktorý vznikol zbúraním bývalého cyklistického štadióna už roky neslúži žiadnemu účelu. Situovaný je v širšom centre Bratislavy, v území s viacerými športovými zariadeniami. Potenciál miesta ostáva dlhodobo nevyužitý a oživenie jeho charakteru je veľkou výzvou pre mesto. Navrhovaný mestský park bude súčasťou Bratislavskej siete parkov a mestskej zelene. Novovzniknutá sieť peších a cyklo-chodníkov by mala prepojiť areál s celým mestom a hlavne s NTC, tenisovým klubom, kúpaliskom, Zimným štadiónom a budúcim futbalovým štadiónom. Miesto je veľmi dobre prepojené verejnou dopravou zo zastávok Odbojárov a Zimný štadión. Pri existujúcej prevádzkovej budove budú vytvorené parkovacie stojiská pre ZŤP návštevníkov. V neskoršej fáze návrh uvažuje s vybudovaním podzemnej garáže so 100 parkovacími miestami, spolu s novou polyfunkčnou budovou. Hlavným vstupom do areálu by mala byť križovatka ulíc Odbojárov a Kalinčiakovej. Od NTC pozdĺž areálu tenisového klubu je vytvorená minialej, ktorá by mala byť skratkou k plavárni na Pasienkoch a k Polusu. Alej by sa mala stať novou spojnicou s týmito aktivitami mimo hlavných rušných ciest. Ulica Klinčiakova by sa mala v neskoršej fáze zmeniť na zdieľaný priestor a mala by sa stať hlavnou osou nového rozvoja pozdĺž nej.

Kompozíciu v našom návrhu nechávame na prírodu a na príbeh. Takto sa snažíme podporiť existujúcu identitu priestoru. Mapovaním topografie, transformovaním a pixelizáciou sa snažíme odčítať kompozičné myslenie prírody. Výskumom týchto vzorcov a ich prekladom získavame návrh. Kompozícia je tak súčasťou trojrozmerného priestoru ale dostáva aj rozmer časový.

S cieľom zlepšenia kvality životného prostredia, mikroklímy a biodiverzity sú v areáli navrhnuté rôzne atraktory. V strede bývalého cyklo-areálu je navrhnutá dažďová záhrada, ktorá by mala slúžiť ako udržateľná forma manažmentu zrážkových vôd. Miesta pre tieto záhrady sú presne určené mapovaním z ortofotomapy a vychádzajú z jestvujúcej topografie priestoru. Vsakovacie jamy by mali byť schopné vsakovať zrážkovú vodu maximálne 3 dni. Mikroklímu bude zlepšovať výsadba stromov v okolí dažďovej záhrady a ostatných miestach. Dažďové záhrady podporia biodiverzitu lokality. Mali by si tu nájsť svoje miesto žaby, vtáky a hmyz. Pás ponechaný prirodzenému vývoju ponúka priestor pre rôzne trávy, buriny a stromy. Návrh ráta aj s miestom pre včelie úle spojené s prevádzkou kaviarne.

Priestor vyžiť sa je poskytnutý pre široké spektrum užívateľov. Okrem stálych obyvateľov je lokalita denne navštevovaná študentmi vysokých a stredných škôl a návštevníkmi športových zariadení a klubov. Komunita seniorov si v novom parku nájde priestor na oddych, kultúru ale aj aktívnu zábavu (napr. mestské fitnes). Poslednou skupinou sú užívatelia prichádzajúci za prácou, vzdelaním a rôznymi aktivitami. Novou sociálnou skupinou by sa mali stať mladý ľudia, ktorým budú dočasne poskytnuté priestory bývalej prevádzkovej budovy. Vzniknú tak nové mestské ateliéry, priestory pre rôzne startupy a taktiež urban think-tank katalyzátory. Park a funkcie ktoré ponúka by im mali poskytnúť únik od každodenného stresu. „Startup garden„ funguje na princípe dnešných startupových firiem. Počiatočné náklady by mali byť nižšie ale s potenciálom vyššej návratnost v prípade úspechu u užívateľov. Ekonomický rozvoj lokality by mal byť práve založený na mladých firmách, ako aj aktivitách (minigolf…) a v poslednom rade na príjme z parkovacej garáže. To by malo dostatočne financovať chod parku. Udržateľnosť tak vychádza z viacerých stratégií. Vzhľadom na finančné zdroje sa ráta s etapizáciou projektu. Prvé fázy by mali byť sústredené na manažment dažďových vôd (dažďové záhrady) a výsadbu zelene. Priestor by mala dostať dočasná kaviareň (kontajnerová) spojená s vlastnou záhradou. Mala by slúžiť aj ako poradenské centrum pre stále viac populárne komunitné záhrady, s predajom semien a priesad. V rámci tejto etapy budú vybudované športové plochy, prvky mestského mobiliáru, detské ihrisko a dočasná multifunkčná tribúna. V ďalšej fáze sa bude pokračovať výstavbou podzemnej garáže s polyfunkčnou budovou. Taktiež by sa mohla vybudovať nová stála kaviareň s terasou. Ďalším atraktorom by mala byť stavba dažďového pavilónu a v poslednom rade ďalšia výsadba stromov.

Priestor štadióna a priľahlá časť navrhovanej mestskej zelene bude využívaná na rekreáciu a športové aktivity. V blízkosti hlavného vstupu sa nachádza kaviareň so svojou záhradou. Pri vstupe z ul. Odbojárov je umiestnené detské ihrisko s detskými lezeckými stenami. Okolo viacúčelového chodníka sú umiestnené rôzne športové, rekreačné aktivity a kultúrne(mestské fitness, demontovateľná multifunkčná tribúna, miniArtgolt a pod.). Počas rôznych ročných období sa areál bude prirodzene využívať na rôzne aktivity s nimi spojené (púšťanie šarkanov, korčuľovanie, sánkovanie, trhanie kvietkov, slnenie…). Existujúca budova by mala dočasne byť využívaná na priestory pre mladých umelcov a startup firmy. V dolnej časti budovy bude tiež priestor pre záhradníka. V druhej fáze sa počíta s vybudovaním polyfunkčnej stavby s funkciami občianskej vybavenosti, športu a administratívy. Budova bude zasadená do terénu, kde druhé podzemné podlažie bude čiastočne zasahovať popod novovytvorený viacúčelový chodník. Budova by mala mať maximálne tri nadzemné podlažia.

Nový mestský park sa stane priestorom kde sa človek bude mať možnosť reštartnúť, újsť od mestského sveta.